Visie
Methodiek
Materiaal
Advies

Visie


Wij leven momenteel in een lineaire georganiseerde economie. Dit betekent dat we van grondstoffen iets maken en het na gebruik weggooien. 
In de natuur werkt alles in circulaire systemen: er is geen afval en geen vervuiling.
Er zijn nu circa 7 miljard mensen, de grondstoffen beginnen op te raken en de vervuiling loopt uit de hand.
Het zou verstandig zijn als wij onze economie ook circulair gaan organiseren.

Circulair Bouwen

Circulair Bouwen is een nieuwe manier van bouwen waarbij de materialen aan het eind van de levensfase opnieuw gebruikt kunnen worden. Door het hergebruik van de materialen is er veel minder afval en veel minder CO2 uitstoot. Ook de grondstoffen blijven behouden. Om de materialen en produkten te behouden wordt een gebouw niet meer gesloopt, maar gedemonteerd. Om dit demonteren mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat er een systematiek zit in het monteren tijdens de bouw. Het Circulair Bouwen is ook een nieuwe manier van denken en werken en roept nog veel vragen op. Daarom hebben wij een methodieksamengesteld waarmee iedereen in de bouwsector praktisch aan de slag kan. 

Methodiek


In onze methodiek worden een aantal aspecten van een gebouw beoordeelt; de aanpasbaarheid, de levensduur, de splitsing in vier gebouwdelen, de details en de toegepaste materialen. Deze onderdelen geven bij elkaar een goed inzicht in de mate van de circulariteit. 

Splitsing gebouw

In onze methodiek wordt het gebouw in vier gebouwdelen gesplitst; de draagconstructie, de gebouwschil, de installatie en het inbouwpakket. De levensduur van de gebouw delen wordt op elkaar afgestemd en de juiste materialen en producten worden gekozen. Vervanging en aanpassing wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt. 

Details

Bouwen wordt monteren en slopen wordt demonteren. De draagconstructie wordt in principe gedurende de gehele levensduur niet vervangen. Door de aansluitdetails van de vier gebouwdelen onderling demontabel te maken, is de circulariteit gewaarborgd. 

Materiaal


Biobased

Biobased bouwmaterialen zijn natuurlijke materialen die op korte termijn hergroeibaar zijn. De belangstelling voor deze materialen en de manier van bouwen groeit snel. Hout en houtproducten zijn de bekendste voorbeelden.

Grondstof

De materialen en producten die niet meer herbruikt kunnen worden, gaan terug naar de fabrikant en worden als grondstof gebruikt voor de fabricage van nieuwe producten. Denk hierbij aan glas, gipsplaten en aluminium profielen.

Hergebruik

Sommige bouwmaterialen en producten kunnen na de demontage hergebruikt worden. Dit kan bijvoorbeeld; rechtstreeks op een bouwlocatie in de directe omgeving, via de fabrikant of leverancier waar eventueel eerst onderhoud of een reparatie wordt uitgevoerd. 

Advies


Beleid

Beleggers, pensioenfondsen en woningbouwcorporaties kunnen een grote invloed uitoefenen op het daadwerkelijk realiseren van Circulair Bouwen. Het opstellen van een beleidsnotitie waarin Circulair Bouwen centraal staat, behoort tot onze diensten.

Programma van Eisen

Als adviseur Circulair Bouwen kunnen wij in een bouwteam een programma van eisen opstellen. Hierin worden de circulaire uitgangspunten voor het ontwerp en de technische uitwerking omschreven. Wij kunnen de uitvraag en de aanbestedingsprocedure voor u begeleiden.

Beoordeling

Onze methodiek is ook geschikt om traditioneel ontwikkelde plannen en bestaande gebouwen te beoordelen. Bij renovatie en de natuurlijke vervangings- momenten in de onderhoudscycli, kan door het gebruik van de juiste materialen en detaillering, de circulariteit vergroten worden.

Materialen

De keuze van materialen die niet schadelijk zijn voor mens en milieu wordt steeds belangrijker. De Milieu Prestatie Gebouw (MPG) berekening is per 1 januari 2018 definitief in het bouwbesluit van kracht. Circulaire materialen en MPG: voor beiden zijn wij uw adviseur.

In-company training Circulair Bouwen: